Regulamin sklepu internetowego centrummeblowe.pl

z dnia 21 listopada 2019 r., uwzględniający zmiany z 1 stycznia 2023 r.

I.             POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1.            Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki:

a)           świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w serwisie internetowym https://centrummeblowe.pl (dalej „Serwis” lub „Sklep”), w tym rodzaje i zakres usług, warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną, a także sposób zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

b)           sprzedaży towarów na odległość w sklepie internetowym https://centrummeblowe.pl,

c)           tryb postępowania reklamacyjnego.

2.            Usługodawcą w ramach Serwisu i sprzedającym w ramach Sklepu jest spółka pod firmą  DOMAR Spółka Akcyjna – Wielkopolska Spółka Handlowo – Usługowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 35/37, 60-479 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056346, o kapitale zakładowym 519.078 zł, opłacony w całości, NIP: 7780022787, REGON: 004851545 (dalej: „Usługodawca” lub „Sprzedający”).

3.            Usługobiorcą jest każda osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie usług elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.            Kupującym może być każda osoba fizyczna, zarówno konsument w rozumieniu art.22(1) kodeksu cywilnego jak i osoba nie będąca konsumentem, a także osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedającym.

5.            Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. W tym celu Usługodawca umożliwia nieodpłatny dostęp do treści Regulaminu, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie na urządzeniu Usługobiorcy, a także wydrukowanie.

6.            Każdy Usługobiorca powinien:

a)           przestrzegać postanowień Regulaminu od momentu, w którym rozpoczyna korzystanie z Serwisu,

b)           korzystać z usług wyłącznie w celach zgodnych z prawem, w szczególności nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym,

c)           podawać przy rejestracji konta Usługobiorcy lub przy zawieraniu umowy sprzedaży prawdziwe dane umożliwiające zawarcie i wykonanie umowy.

 

KORZYSTANIE Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

II.            RODZAJE I ZAKRES USŁUG

1.            Usługodawca świadczy w Serwisie następujące usługi:

a)           informacyjne – poprzez udzielanie Usługobiorcom niezbędnych informacji o towarach oferowanych Kupującym przez Sprzedającego,

b)           w zakresie sprzedaży – poprzez umożliwienie Kupującym zawarcie umowy sprzedaży towarów na odległość.

2.            Usługodawca może świadczyć usługi w zakresie zamieszczania w Serwisie opinii lub rekomendacji Kupujących dotyczących towarów. W takim przypadku opinię lub rekomendację może zamieścić wyłącznie Kupujący, który używał lub nabył towar.            Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii lub rekomendacji, w szczególności za naruszenie praw osób trzecich w ich treści.

III.           ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.            Warunkiem pełnego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest zawarcie umowy o świadczenie tych usług poprzez rejestrację Usługobiorcy w Serwisie.

2.            Usługobiorcą może być każda osoba po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji w Serwisie.

3.            Rejestracja Usługobiorcy w Serwisie następuje poprzez założenie konta Usługobiorcy. Założenie konta Usługobiorcy wymaga podania przez Usługobiorcę danych obejmujących adres poczty elektronicznej, z którego korzysta Usługobiorca oraz utworzenia unikalnego hasła dostępowego.

4.            Poprzez założenie konta Usługobiorcy następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie.

5.            Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie w każdym czasie, składając stosowne oświadczenie o zamiarze likwidacji konta Usługobiorcy. Usługodawca usuwa konto Usługobiorcy bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu stosownego oświadczenia, chyba że istnieje niewykonana umowa sprzedaży zawarta przez Kupującego (w szczególności nie upłynął termin na dokonanie zapłaty lub towar nie został jeszcze dostarczony).

6.            Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług wyłącznie w ważnym przypadku, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcę obowiązków określonych w pkt I.6 regulaminu. Warunkiem rozwiązania umowy jest uprzednie przesłanie do Usługobiorcy, na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji, wezwania do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia w tym celu dodatkowego, nie krótszego niż 3 dni, terminu, a także bezskuteczny upływ tego terminu.

7.            Rejestracja konta Usługobiorcy umożliwia i ułatwia zawieranie umów sprzedaży w Sklepie (dokonywania zakupów), ale nie jest warunkiem zawierania umów sprzedaży.     Pkt 1-6 powyżej stosuje się odpowiednio do Usługobiorcy, który korzysta z Serwisu bez rejestracji konta Usługobiorcy.

IV.          WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.            Usługodawca określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:

a)           Usługobiorca powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci internet, w szczególności komputerem klasy PC lub podobnym,

b)           korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową: Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer lub ich odpowiedniki w wersji mobilnej,

c)           przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.

V.            OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

1.            Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych, ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet, środków komunikacji elektronicznej oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Serwisu, Usługodawca         podaje w Polityce prywatności, która jest udostępniona https://centrummeblowe.pl/inne/polityka-prywatnosci.

2.            Usługodawca oświadcza, iż w ramach Serwisu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorców, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców.

3.            Usługodawca oświadcza, że w ramach Serwisu przetwarza następujące dane eksploatacyjne dotyczących Usługobiorców:

a)           adres IP,

b)           wersja przeglądarki,

c)           rodzaj przeglądarki,

d)           host,

e)           system operacyjny.

VI.          ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.            Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu lub jego poszczególnych części.

2.            Usługodawca ma prawo do wprowadzania planowanych przerw. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieplanowane zakłócenia w dostępności i korzystaniu z Serwisu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:

a)           koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;

b)           przyczynami niezależnymi od Usługodawcy (siła wyższa, działania lub     zaniechania osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności).

3.            Informacje zawarte na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

4.            Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku Serwisu i usług udostępnianych nieodpłatnie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści          poniesionych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Serwisu.

5.            Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego świadczenia usług w ramach Serwisu, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej. Zastrzeżenie to nie dotyczy Kupujących będących konsumentami.

6.            Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Usługobiorcy, w szczególności za korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem oraz szkód       wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

 

SPRZEDAŻ TOWARÓW NA ODLEGŁOŚĆ W SKLEPIE

VII.         OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1.            Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów wyłącznie w Sklepie   prowadzonym w sieci internet pod adresem wskazanym w pkt I.1 lit. a.

2.            Sprzedający może prowadzić sprzedaż towarów w inny sposób, także poprzez inne sklepy lub internetowe platformy sprzedażowe, jednak Regulamin nie ma zastosowania do sprzedaży towarów przez Sprzedającego poza Sklepem.

3.            Sprzedający ma obowiązek dostarczać towar zgodny z umową oraz wolny od wad.

4.            Sprzedający oświadcza, że:

a)           nie poddał się kodeksowi dobrych praktyk określonych w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

b)           Usługobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek zakupów w Sklepie.

VIII.        ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.            Wszelkie informacje o towarach udostępnione w Sklepie przez Sprzedającego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc. Żadna z informacji udostępnionych w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2.            Wyrażone przez Sprzedającego zaproszenie do zawarcia umowy określa w szczególności:

a)           rodzaj towaru,

b)           krótki opis towaru,

c)           cenę towaru,

d)           wysokość opłaty za dostawę towaru,

e)           przewidywany czas realizacji zamówienia.

3.            Sprzedający podaje cenę towaru w złotych oraz w wartościach brutto (z wliczonym        podatkiem VAT oraz innymi daninami, jeśli są należne).

4.            Podana cena towaru nie obejmuje kosztu dostawy towaru do Kupującego, który jest kalkulowany na podstawie poniesionych kosztów dostarczenia towarów do Kupującego. Informacje o kosztach przesyłki podane są każdorazowo przy opisie towaru.

5.            Kupujący może złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranego towaru poprzez wybór towaru przy użyciu stosownej funkcjonalności Sklepu (dodając do „koszyka” i zatwierdzając zamówione towary w koszyku).

6.            Składając ofertę zawarcia umowy sprzedaży Kupujący podaje dane osobowe i informacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy przez Sprzedającego, a w szczególności:

a)           imię i nazwisko Kupującego,

b)           adres dostawy towaru,

c)           numer telefonu,

d)           niezbędne dane do faktury, jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę (w szczególności firmę i NIP przedsiębiorcy).

7.            Wraz ze złożeniem oferty Kupujący wskazuje:

a)           sposób dostawy towaru,

b)           sposób płatności.

8.            Sprzedający po otrzymaniu oferty potwierdza Kupującemu jej przyjęcie, za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia oferty dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

9.            Sprzedający może, niezwłocznie po otrzymaniu oferty od Kupującego, odmówić przyjęcia oferty, jeśli jej realizacja będzie niemożliwa.

IX.          ZAPŁATA I DOSTAWA

1.            Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia oferty przez Sprzedającego Kupujący dokonuje zapłaty ceny za towar oraz dostawę. Kupujący może dokonać zapłaty:

a)           przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego – w takim przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego kwotą stanowiącą pełną należność tytułem ceny i kosztów dostawy;

b)           kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu – w takim przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego kwotą stanowiącą pełną należność tytułem ceny i  kosztów dostawy;

c)           gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym – płatność w sklepie stacjonarnym Sprzedającego – w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie, zaś towar wydany zostanie osobiście w Sklepie Stacjonarnym;

d)           system płatności ratalnych "eRaty Santander Consumer Bank", obsługiwany przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu – w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu od Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu płatności za zamówiony towar;

2.            Niezwłocznie po dokonaniu przez Kupującego zapłaty Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia i dostawy towarów.

3.            Dostawa towarów może nastąpić w jeden wybrany przez Kupującego sposób:

a)           firmę kurierską, przy czym informacja o danych przewoźnika i wynagrodzeniu za dostarczenie towarów jest wskazana na karcie towaru,

b)           transportem własnym Sprzedającego,

c)           poprzez odbiór osobisty przez Kupującego w sklepie stacjonarnym Sprzedającego.

4.            Sprzedający informuje, iż w przypadku niektórych towarów, Kupujący ma możliwość zakupu dodatkowej usługi tj. wniesienia zamówionego Towaru do pierwszego pomieszczenia znajdującego się w lokalu Klienta pod adresem wskazanym w formularzu zamówienia, o czym każdorazowo informowany jest w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu.

5.            W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

6.            Sprzedający informuje, że czas dostarczenia towarów do kupującego równy jest czasowi            realizacji zamówienia (rozumiany jako czas przygotowania towarów do wysyłki) oraz czas dostawy towarów w sposób wybrany przez Kupującego.

7.            Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na prawo do:

a)           odstąpienia przez Kupującego od zamówienia w części – w takim przypadku Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny oraz opłaty za dostawę i realizuje zamówienie w pozostałej części,

b)           odstąpienia przez Kupującego będącego konsumentem od zamówienia w całości– w takim przypadku Sprzedający niezwłocznie zwraca całość zapłaconej ceny oraz opłatę za dostawę, Sprzedający zwolniony jest z obowiązku wykonania zamówienia w całości.

8.            Niezależnie od postanowień pkt 5, jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność towaru, Sprzedawca może, za zgodą Kupującego, dostarczyć inny towar o tym samym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz cenie.

X.            ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU BRAKU ZGODNOŚCI TOWARÓW Z UMOWĄ

1.            Sprzedawca ponosi wobec Kupującego będącego konsumentem odpowiedzialność z tytułu braku zgodności towaru z umową, a w szczególności:

a)           niezgodności z opisem, rodzajem, ilością, jakością, kompletnością i funkcjonalnością,

b)           braku przydatności do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedający zaakceptował,

2.            Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w             chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem            braku zgodności towaru z umową.

3.            Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Jednakże Sprzedający może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy,   lub może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

4.            W przypadku określonym w pkt. 3 powyżej Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy             lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.

5.            Konsument udostępnia Sprzedającemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, przedsiębiorca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

6.            Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a)           Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,

b)           Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie;

c)           brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

d)           brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z innych środków ochrony,

e)           z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

7.            Szczegółowe warunki odpowiedzialności Sprzedającego oraz zasady korzystania przez konsumenta z uprawnień wynikających z przepisów o braku zgodności towaru z umową określają przepisy ustawy o prawach konsumenta.

8.            Konsumentem w rozumieniu pkt X regulaminu jest także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.            Zasady odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady w przypadku Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu pkt 9 powyżej określają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

XI.          PRAWO KONSUMENTA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.            Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.            Kupujący odstępuje od zawartej umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, a w szczególności:

a)           na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu,

b)           drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy,

c)           przez złożenie oświadczenia poprzez stronę internetową przedsiębiorcy.

3.            W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający złożył oświadczenie o przyjęciu jego oferty, oferta przestaje wiązać.

4.            W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

5.            Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.            Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący będący konsumentem, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.            Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego będącego konsumentem do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.            Zważywszy, że Sprzedający poinformował Kupującego będącego konsumentem o prawie do odstąpienia od zawartej umowie, a także sposobie i terminach odstąpienia, Kupujący będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

9.            Konsumentem w rozumieniu pkt XI regulaminu jest także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

XII.         POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1.            Każdy może wnieść do Usługodawcy reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu Sklepu lub zawartą umową sprzedaży, a w szczególności:

a)           Kupujący – odnośnie towaru, co do którego strony zawarły umowę sprzedaży,

b)           Usługobiorca – w związku z nieprawidłowością w funkcjonalnościach Sklepu.

2.            Reklamacja może być wniesiona:

a)           pisemnie, na adres Sprzedającego,

b)           za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego.

3.            Usługodawca rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

4.            Osoba, która nie jest zadowolona ze sposobu rozpatrzenia reklamacji, może:

a)           odwołać się od sposobu rozpatrzenia reklamacji do Sprzedającego,

b)           skorzystać z uprawnienia określonego w pkt. 5 poniżej.

c)           wnieść powództwo do sądu powszechnego określonego w pkt. 6 poniżej,

5.            Kupujący będący konsumentem może skorzystać z możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących zawartej umowy sprzedaży. Sprzedający oświadcza, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań.

6.            Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne właściwe:

a)           ze względu na stosowne przepisy kodeksu postępowania cywilnego – w przypadku umów sprzedaży zawartych z Kupującymi będącymi konsumentami,

b)           ze względu na siedzibę Sprzedającego – w przypadku umów zawartych z Kupującymi nie będącymi konsumentami.

XIII.        ZMIANA REGULAMINU

1.            Sprzedający może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w sklepie i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Kupujących.

2.            Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:

a)           zmianę przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Serwisu, sprzedażą towarów lub organizacją przedsiębiorstwa Sprzedającego,

b)           rozszerzenie funkcjonalności Sklepu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług przez Sprzedającego,

c)           zmianę sposobu świadczenia usług.

3.            O zmianie regulaminu Sprzedający informuje Kupujących poprzez informację na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez indywidualne informacje skierowane na adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu Kupujący ma prawo wypowiedzenia zawartej umowy o świadczenie usług.

XIV.       REGULACJE KOŃCOWE

1.            W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się następujące przepisy:

a)           kodeks cywilny, w szczególności w części dotyczącej sprzedaży,

b)           Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

c)           ustawę z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.            Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.11.2019 r.

 

Załącznik – pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawartej przez Konsumenta

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas DOMAR Spółka Akcyjna – Wielkopolska Spółka Handlowo – Usługowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 35/37, 60-479 Poznań o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Załącznik nr 2 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat DOMAR Spółka Akcyjna – Wielkopolska Spółka Handlowo – Usługowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 35/37, 60-479 Poznań, kontakt@centrummeblowe.pl,

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ___________________________________

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*); ______________________________

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): __________________________________

– Adres konsumenta(-ów): ___________________________

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) :______________________________________

– Data :__________________________________________