Regulamin sklepu internetowego centrummeblowe.pl

z dnia 21.112019 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki:

a) świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w serwisie internetowym https://centrummeblowe.pl (dalej „Serwis” lub „Sklep”), w tym rodzaje i zakres usług, warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną, a także sposób zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

b) sprzedaży towarów na odległość w sklepie internetowym https://centrummeblowe.pl,

c) tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Usługodawcą w ramach Serwisu i sprzedającym w ramach Sklepu jest spółka pod firmą DOMAR Spółka Akcyjna - Wielkopolska Spółka Handlowo - Usługowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 35/37, 60-479 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056346, o kapitale zakładowym 519.078 zł, opłacony w całości, NIP: 7780022787, REGON: 004851545 (dalej: „Usługodawca” lub „Sprzedający”).

 

3. Usługobiorcą jest każda osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie usług elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

4. Kupującym może być każda osoba fizyczna, zarówno konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego jak i osoba nie będąca konsumentem, a także osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedającym.

 

5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. W tym celu Usługodawca umożliwia nieodpłatny dostęp do treści Regulaminu, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie na urządzeniu Usługobiorcy, a także wydrukowanie.

 

6. Każdy Usługobiorca ma obowiązek:

 

a) przestrzegać postanowień Regulaminu od momentu, w którym rozpoczyna korzystanie z Serwisu,

b) korzystać z usług wyłącznie w celach zgodnych z prawem, w szczególności nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym,

c) podawać przy rejestracji konta Usługobiorcy lub przy zawieraniu umowy sprzedaży prawdziwe dane umożliwiające zawarcie i wykonanie umowy.

 

 

 

 

KORZYSTANIE Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 

 

 

II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 

1. Usługodawca świadczy w Serwisie następujące usługi:

 

a) informacyjne – poprzez udzielanie Usługobiorcom niezbędnych informacji o towarach oferowanych Kupującym przez Sprzedającego,

b) w zakresie sprzedaży – poprzez umożliwienie Kupującym zawarcie umowy sprzedaży towarów na odległość.

 

 

 

 

III. ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Warunkiem pełnego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest zawarcie umowy o świadczenie tych usług poprzez rejestrację Usługobiorcy w Serwisie.

 

2. Usługobiorcą może być każda osoba po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji w Serwisie.

 

3. Rejestracja Usługobiorcy w Serwisie następuje poprzez założenie konta Usługobiorcy. Założenie konta Usługobiorcy wymaga podania przez Usługobiorcę danych obejmujących adres poczty elektronicznej, z którego korzysta Usługobiorca oraz utworzenia unikalnego hasła dostępowego.

 

4. Poprzez założenie konta Usługobiorcy następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie.

 

5. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie w każdym czasie, składając stosowne oświadczenie o zamiarze likwidacji konta Usługobiorcy. Usługodawca usuwa konto Usługobiorcy bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu stosownego oświadczenia, chyba że istnieje niewykonana umowa sprzedaży zawarta przez Kupującego (w szczególności nie upłynął termin na dokonanie zapłaty lub towar nie został jeszcze dostarczony).

 

6. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług wyłącznie w ważnym przypadku, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcę obowiązków określonych w pkt I.6 regulaminu. Warunkiem rozwiązania umowy jest uprzednie przesłanie do Usługobiorcy, na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji, wezwania do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia w tym celu dodatkowego, nie krótszego niż 3 dni, terminu, a także bezskuteczny upływ tego terminu.

 

7. Rejestracja konta Usługobiorcy umożliwia i ułatwia zawieranie umów sprzedaży w Sklepie (dokonywania zakupów), ale nie jest warunkiem zawierania umów sprzedaży. Pkt 1-6 powyżej stosuje się odpowiednio do Usługobiorcy, który korzysta z Serwisu bez rejestracji konta Usługobiorcy.

 

 

 

 

IV. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Usługodawca określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:

 

a) Usługobiorca powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci internet, w szczególności komputerem klasy PC lub podobnym,

b) korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową: Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer lub ich odpowiedniki w wersji mobilnej,

c) przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

 

 

1. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych, ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet, środków komunikacji elektronicznej oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Serwisu, Usługodawca podaje w Polityce prywatności, która jest udostępniona TUTAJ

 

2. Usługodawca oświadcza, iż w ramach Serwisu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorców, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców.

 

3. Usługodawca oświadcza, że w ramach Serwisu przetwarza następujące dane eksploatacyjne dotyczących Usługobiorców:

 

a) adres IP,

b) wersja przeglądarki,

c) rodzaj przeglądarki,

d) host,

e) system operacyjny.

 

 

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu lub jego poszczególnych części.

 

2. Usługodawca ma prawo do wprowadzania planowanych przerw. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieplanowane zakłócenia w dostępności i korzystaniu z Serwisu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:

 

a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;

b) przyczynami niezależnymi od Usługodawcy (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności).

 

3. Informacje zawarte na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

 

4. Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku Serwisu i usług udostępnianych nieodpłatnie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Serwisu.

 

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego świadczenia usług w ramach Serwisu, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej. Zastrzeżenie to nie dotyczy Kupujących będących konsumentami.

 

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Usługobiorcy, w szczególności za korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

 

 

 

 

SPRZEDAŻ TOWARÓW NA ODLEGŁOŚĆ W SKLEPIE

 

 

VII. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów wyłącznie w Sklepie prowadzonym w sieci internet pod adresem wskazanym w pkt I.1 lit. a.

 

2. Sprzedający może prowadzić sprzedaż towarów w inny sposób, także poprzez inne sklepy lub internetowe platformy sprzedażowe, jednak Regulamin nie ma zastosowania do sprzedaży towarów przez Sprzedającego poza Sklepem.

 

3. Sprzedający ma obowiązek dostarczać towar wolny od wad.

 

4. Sprzedający oświadcza, że:

 

a) nie poddał się kodeksowi dobrych praktyk określonych w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

b) Usługobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek zakupów w Sklepie.

 

 

 

VIII. ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 

1. Wszelkie informacje o towarach udostępnione w Sklepie przez Sprzedającego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc. Żadna z informacji udostępnionych w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

2. Wyrażone przez Sprzedającego zaproszenie do zawarcia umowy określa w szczególności:

 

a) rodzaj towaru,

b) krótki opis towaru,

c) cenę towaru,

d) wysokość opłaty za dostawę towaru,

e) przewidywany czas realizacji zamówienia.

 

3. Sprzedający podaje cenę towaru w złotych oraz w wartościach brutto (z wliczonym podatkiem VAT). W obrocie z osobami nie będącymi konsumentami Sprzedający może podać cenę w wartościach netto.

 

4. Podana cena towaru nie obejmuje kosztu dostawy towaru do Kupującego, który jest kalkulowany na podstawie poniesionych kosztów dostarczenia towarów do Kupującego. Informacje o kosztach przesyłki podane są każdorazowo przy opisie towaru.

 

5. Kupujący może złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranego towaru poprzez wybór towaru przy użyciu stosownej funkcjonalności Sklepu (dodając do „koszyka” i zatwierdzając zamówione towary w koszyku).

 

6. Składając ofertę zawarcia umowy sprzedaży Kupujący podaje dane osobowe i informacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy przez Sprzedającego, a w szczególności:

 

a) imię i nazwisko Kupującego,

b) adres dostawy towaru,

c) numer telefonu,

d) niezbędne dane do faktury, jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę (w szczególności firmę i NIP przedsiębiorcy).

 

7. Wraz ze złożeniem oferty Kupujący wskazuje:

 

a) sposób dostawy towaru,

b) sposób płatności.

 

8. Sprzedający po otrzymaniu oferty potwierdza Kupującemu jej przyjęcie, za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia oferty dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

 

9. Sprzedający może, niezwłocznie po otrzymaniu oferty od Kupującego, odmówić przyjęcia oferty, jeśli jej realizacja będzie niemożliwa.

 

 

 

IX. ZAPŁATA I DOSTAWA

 

1. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia oferty przez Sprzedającego Kupujący dokonuje zapłaty ceny za towar oraz dostawę. Kupujący może dokonać zapłaty:

 

a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego – w takim przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego kwotą stanowiącą pełną należność tytułem ceny i kosztów dostawy;

 

b) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu – w takim przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego kwotą stanowiącą pełną należność tytułem ceny i kosztów dostawy;

 

c) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym – płatność w sklepie stacjonarnym Sprzedającego – w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie, zaś towar wydany zostanie osobiście w Sklepie Stacjonarnym;

 

d) system płatności ratalnych "eRaty Santander Consumer Bank", obsługiwany przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu – w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu od Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu płatności za zamówiony towar;

 

2. Niezwłocznie po dokonaniu przez Kupującego zapłaty Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia i dostawy towarów.

 

3. Dostawa towarów może nastąpić w jeden wybrany przez Kupującego sposób:

 

a) firmę kurierską, przy czym informacja o danych przewoźnika i wynagrodzeniu za dostarczenie towarów jest wskazana na karcie towaru,

b) transportem własnym Sprzedającego,

c) poprzez odbiór osobisty przez Kupującego w sklepie stacjonarnym Sprzedającego.

 

Sprzedający informuje, iż w przypadku niektórych towarów, Kupujący ma możliwość zakupu dodatkowej usługi tj. wniesienia zamówionego Towaru do pierwszego pomieszczenia znajdującego się w lokalu Klienta pod adresem wskazanym w formularzu zamówienia, o czym każdorazowo informowany jest w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu.

 

W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 

4. Sprzedający informuje, że czas dostarczenia towarów do kupującego równy jest czasowi realizacji zamówienia (rozumiany jako czas przygotowania towarów do wysyłki) oraz czas dostawy towarów w sposób wybrany przez Kupującego.

 

5. Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na prawo do:

 

a) odstąpienia przez Kupującego od zamówienia w części – w takim przypadku Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny oraz opłaty za dostawę i realizuje zamówienie w pozostałej części,

 

b) odstąpienia przez Kupującego będącego konsumentem od zamówienia w całości – w takim przypadku Sprzedający niezwłocznie zwraca całość zapłaconej ceny oraz opłatę za dostawę, Sprzedający zwolniony jest z obowiązku wykonania zamówienia w całości.

 

6. Niezależnie od postanowień pkt 5, jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność towaru, Sprzedawca może, za zgodą Kupującego, dostarczyć inny towar o tym samym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz cenie.

 

 

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY TOWARÓW

 

1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego będącego konsumentem odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeśli towar (rzecz) jest niezgodny z umową, a w szczególności:

 

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w pkt 1 jeśli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty wydania towaru Kupującemu. Jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

 

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący będący konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych dla Kupującego niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedający albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jednakże Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli wada towaru jest nieistotna.

 

4. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

5. Kupujący będący konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, dostarcza wadliwy towar do Sklepu na koszt Sprzedającego.

 

6. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Kupujący będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Kupujący może żądać:

 

a) zwrotu kosztów zawarcia umowy,

b) zwrotu kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy,

c) zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów,

 

przy czym skorzystanie z powyższych możliwości nie uchybia uprawnieniu do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 

7. Jeśli Kupujący będący konsumentem odstępuje od umowy sprzedaży, powinien w szczególności:

 

a) zwrócić produkt Sprzedającemu,

b) wskazać podstawę niezgodności towaru z umową.

 

8. Zasady odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady w przypadku Kupujących nie będących konsumentami określają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Konsumentem w rozumieniu pkt X regulaminu jest także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

XI. PRAWO KONSUMENTA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

2. Kupujący odstępuje od zawartej umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, a w szczególności:

 

a) na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu,

b) drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy,

c) przez złożenie oświadczenia poprzez stronę internetową przedsiębiorcy.

 

3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający złożył oświadczenie o przyjęciu jego oferty, oferta przestaje wiązać.

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący będący konsumentem, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego będącego konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

8. Zważywszy, że Sprzedający poinformował Kupującego będącego konsumentem o prawie do odstąpienia od zawartej umowie, a także sposobie i terminach odstąpienia, Kupujący będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

9. Konsumentem w rozumieniu pkt XI regulaminu jest także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

XII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

1. Każdy Usługobiorca może wnieść do Usługodawcy reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu Sklepu lub zawartą umową, a w szczególności:

 

a) dotyczącą towaru, co do którego strony zawarły umowę sprzedaży,

b) sposobem dostarczenia towaru,

c) nieprawidłowością w funkcjonalnościach Sklepu,

d) opisem produktów.

 

2. Reklamacja może być wniesiona:

 

a) pisemnie, na adres Sprzedającego,

b) za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego.

 

3. Usługodawca rozpatruje reklamację i informuje Usługobiorcę o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie:

 

a) 14 dni od daty jej otrzymania – jeśli reklamacja dotyczy wady fizycznej towaru,

b) 30 dni od daty jej wniesienia – w pozostałych przypadkach.

 

4. Usługobiorca, który nie jest zadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji, może:

 

a) wnieść ponowną reklamację,

b) wnieść powództwo do sądu powszechnego określonego w pkt. 6 poniżej,

c) skorzystać z uprawnienia określonego w pkt. 5 poniżej.

 

5. Kupujący będący konsumentem może skorzystać z możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących zawartej umowy sprzedaży. Sprzedający oświadcza, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań.

 

6. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne właściwe:

 

a) ze względu na stosowne przepisy kodeksu postępowania cywilnego – w przypadku umów sprzedaży zawartych z Kupującymi będącymi konsumentami,

b) ze względu na siedzibę Sprzedającego – w przypadku umów zawartych z Kupującymi nie będącymi konsumentami.

 

 

XIII. ZMIANA REGULAMINU

 

1. Sprzedający może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w sklepie i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Kupujących.

 

2. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:

 

a) zmianę przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Serwisu, sprzedażą towarów lub organizacją przedsiębiorstwa Sprzedającego,

b) rozszerzenie funkcjonalności Sklepu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług przez Sprzedającego,

c) zmianę sposobu świadczenia usług.

 

2. O zmianie regulaminu Sprzedający informuje Kupujących poprzez informację na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez indywidualne informacje skierowane na adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu Kupujący ma prawo wypowiedzenia zawartej umowy o świadczenie usług.

 

 

 

XIV. REGULACJE KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się następujące przepisy:

 

a) kodeks cywilny, w szczególności w części dotyczącej sprzedaży,

b) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 

 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.112019 r.

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu sklepu internetowego centrummeblowe.pl z dnia 21.11.2019 r.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedającego, _______________________, email: __________________ o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu sklepu internetowego centrummeblowe.pl z dnia 21.11.2019 r.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

– _________________________, email: _________________

 

– Ja/My __________________ niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy _______________________ .

– Data zawarcia umowy ___________________ /odbioru ____________________

– Imię i nazwisko konsumenta: ___________________________

– Adres konsumenta: ___________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis Kupującego: _________________________________, data: __________________